คณบดี และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายกสภามาหวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่าน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามาหวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี, ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ , ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อสังคม, ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ, ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารอุทยาน ให้การต้อนรับ 

ซึ่ง ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในส่วนของ โรงงานต้นแบบการผลิต Biohythaneโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร ห้องปฎิบัติการสมุนไพร ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฎิบัติการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ ศูนย์ปฎิบัติการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (SCOPC) และ ห้องThe beegins Co – working space ที่เป็นพื้นที่วิจัยเเละต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการนำงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

 

 
 
ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ
จาก https://innoprise.kku.ac.th/blogs/detail/354
 
 
ติดต่อ สอบถาม