เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี, ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาตร์ ลงพื้นที่ ณ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กำกับติดตาม เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ รับฟังผู้จ้างงานและ ท้องที่ในการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) เกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดสินค้าหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า product ที่น่าดึงดูดและน่าสนใจ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่เช่น การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ฯลฯ การส่งเสริมตำบลกุดเค้า ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ในการปลอดจากโรค NCDs การช่วยเหลือด้านวัคซีน และองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน การบทบาทในการช่วยเหลือ ประสานงานเกี่ยวกับ covid-19 การส่งเสริมต่อยอดจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีชีวีมีสุข ห่างไกลจาก covid-19 เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาสมุนไพรใกล้ตัวพิชิตโลกภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยการเข้าไปลงพื้นที่สำรวจกลุ่มที่มาอบรม การปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการทำลูกประคบ การมีสมุนไพรไว้ใช้อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน รวมถึงการมีสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพในชุมชนและประเมินผลการดำเนินงาน อีกทั้งร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ บ้านโจด บ้านโนน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบ

จาก : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น >> https://th.kku.ac.th/77479

 

ติดต่อ สอบถาม