คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์นับว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน และส่งเสริมให้การทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 จำนวน 38 คน โดยเป็นการจัดอบรม ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ในหัวข้อ การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านที่ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย โดยการจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงเทคนิคการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อไป