นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ SUT-IVCST 2021

 

นางสาว ณัชชารีย์ วิวิตรกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้นำเสนองานแบบบรรยายหัวข้อเรื่อง Evaluation of New Sandstone Geomorphological Sites in Phu Wiang, Khon Kaen Geopark ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SUT International Virtual Conference on Science and Technology 2021 (SUT-IVCST 2021) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 และได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการประกวดการนำเสนอในหัวข้อดังกล่าว และในขณะนี้ น.ส.ณัชชารีย์ วิวิตรกุล กำลังศึกษาวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน ทางคณะเทคโนโลยีจึงขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้