นางสาว ณัชชารีย์ วิวิตรกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้นำเสนองานแบบบรรยายหัวข้อเรื่อง Evaluation of New Sandstone Geomorphological Sites in Phu Wiang, Khon Kaen Geopark ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SUT International Virtual Conference on Science and Technology 2021 (SUT-IVCST 2021) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 และได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการประกวดการนำเสนอในหัวข้อดังกล่าว และในขณะนี้ น.ส.ณัชชารีย์ วิวิตรกุล กำลังศึกษาวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน ทางคณะเทคโนโลยีจึงขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

 

ติดต่อ สอบถาม