นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

 

 

นางสาวเพชรรัตน์ เฮงสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมูทตี้จากผักและผลไม้สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปีผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดัน (รีทอร์ท) ในงานประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021) ซึ่งจัดขึ้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2564 ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.พิมพ์นิภา หิรัณยสร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี