สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงานสหกิจของนักศึกษาสำหรับภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตนำโดย ดร.อนาลยา หนานาสายออ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตในขณะนั้น และ ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล อาจารย์ประจำวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์, ผศ.ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท และ ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย ได้ร่วมกันนิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย ปทุมธานี และประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เดินทางเข้าเยี่ยมนิเทศที่โรงงานหรือนิเทศผ่านช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์ ทั้งนี้ คณาจารย์นิเทศได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงานสหกิจของนักศึกษาที่ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อร่วมแก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรม โดยหัวข้อในการดำเนินงานสหกิจครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการจัดการคลังสินค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การจัดสมดุลสายการผลิต และการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมทั้งการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยทางคณาจารย์ได้นิเทศสหกิจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษานี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้เข้าดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับบริษัทที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
  • บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
  • บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
  • บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
  • บริษัท เอ็นเค แอพพาเรล จำกัด
  • บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด