เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 . – 12.00 น. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21”   ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์นับว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน เนื่องจากเป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคลอื่นซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป หรืองานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการฝึกฝนการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ  การได้แนวทางนำเสนอผลงานที่ถูกต้อง เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

 

 

ข่าว   : อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ 
ภาพ  : สุุรพล คังคำภา

 

ติดต่อ สอบถาม