รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารคณะ และนางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน เจ้าหน้าที่งานบริหาร เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมรวมใจมข. ปลูกป่า รักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2563 กับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และคณะแพทยศาสตร์ โดยการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีเป็นประธานผู้เปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการลดแก็สเรือนกระจก ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สวนสัก หลังอุทยานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม