สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาฯ ชั้นปีสุดท้าย

       

 

       เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 (6218) อาคาร TE 06 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ คณะเทคโนโลยี และ คุณณัฐพล พลศรีเมือง (Sale Representative) บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร จัดกิจกรรม เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีสุดท้าย  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของชุมนุมศิษย์เก่า รวมทั้งได้ทราบประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ