คณะเทคโนโลยี ร่วมลงนามในความร่วมมือกับสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา

 

 

               รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานและสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด บริษัท อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัดบริษัท เอสพี ออโต้ โปรดักส์ จำกัด บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด (โรงสีชัยมงคล)บริษัท ศิริการกรุ๊ป 90 จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ภัตตาคารบัวหลวง ร้านเภสัชกรประสิทธิ์ (ท่งจี่ตึ้ง) ตลาดจอมพล และโรงแรมโฆษะ ในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์ล ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน และ ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานการจัดงาน รายละเอียดของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แทนการเรียนในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาประยุกต์องค์ความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง การสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated Learning) และการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)