ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

1.เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ    จำนวน    1 ชุด

2.เครื่องนึ่งฆ่าเซื้อด้วยไอน้ำ      จำนวน    1 ชุด

รายละเอียด