แบบฟอร์มนศ.ส่วนคณะ

แบบฟอร์มส่วนของคณะ

 1. คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 2. คำร้องขอต่อทะเบียน /ลงทะเบียน /เพิ่มวิชาเรียน /ถอนวิชาเรียน ช้าเป็นกรณีพิเศษ
 3. คำร้องขอลงทะเบียน /เพิ่มวิชาเรียน
 4. ใบขอส่งข้อสอบ
 5. ใบคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่ากำหนด
 6. คำร้องขอย้ายคณะเรียน
 7. คำร้องขอย้ายคณะเรียน ระดับปริญญาตรี
 8. ใบคำร้องขอลงทะเบียน
 9. ใบคำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ของนักศึกษา
 10. ใบคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนรายวิชา
 11. บคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี
 12. ใบคำร้องขอเลื่อนสอบ
 13. ใบคำร้องทั่วไป
 14. คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
 15. ใบแนบคำร้อง มข.19 สำหรับนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนมากกว่ากำหนด
 16. ตรวจสอบการใช้ห้องเรียนคณะเทคโนโลยี
 17. คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 18. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์[E]
 19. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์[T]
 20. แบบเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

 1. แบบฟอร์มขอใช้ห้อง บรรยาย/ประชุม/สถานที่ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. แบบฟอร์มขอใช้บริการหน่วยงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
 3. แบบฟอร์มขอยืม – คืน โสตทัศนูปกรณ์