ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นโค้ช สกว. ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System กลุ่ม 6 ภาคอีสาน

          ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Monitoring System เพื่อให้เกิดการสร้างกลไกพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีแนวคิดในการดำเนินงานวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้และพัฒนาทักษะของการเป็นนักวิจัยมืออาชีพจกานักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) และมีการติดตามและสนับสนุนจากโค้ชในแต่ละมหาวิทยาลัย และหัวหน้าทีมโค้ชในแต่ละภาค ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโค้ชการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม 6 ภาคอีสาน (Multi Mentoring System, MMS 6 ภาคอีสาน) โดยกิจกรรมของโครงการนี้จะครอบคลุมถึง Meet the Coach เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย และปัญหาการวิจัยของนักวิจัย, Progress for success เพื่อให้นักวิจัยใหม่เสนอความก้าวหน้า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและโค้ชร่วมให้คำชี้แนะและประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการทำวิจัย, Translation research results to publication (R2P) การเรียนรู้การเขียน Manuscript เพื่อเตรียมผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับนานาชาติ, Conceptual Design เพื่อเพิ่มโอกาสในจำนวนของอาจารย์ในสังกัด MMS 6 และ Manuscript Preparation for submission เพื่อจัดเวลาให้นักวิจัยสามารถจัดทำ manuscript เพื่อส่งตีพิมพ์ได้ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการอยู่ระหว่าง กรกฎาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562