กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

 

       ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีคุณภาพ และประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน ในการนี้ ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและแนะนำวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่มหนองหว้าได้กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมอาสาพัฒนานี้มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน รูปแบบกิจกรรมคือการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนานักเรียนในโรงเรียน และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเป็นการทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน มีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้บนพื้น (Brain-Based Learning: BBL) ทาสีรั้วโรงเรียน พื้นสนามกีฬา ซ่อมบำรุงอาคาร บริจาคอุปกรณ์กีฬา อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาร่วมกับชุมชน คือ การจัดกีฬาสี การรับประทานอาหารร่วมกัน (พาแลง) กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมสันทนาการ