คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 54 ปี

        คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และบุคลากรของคณะเทคโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54 ณ อาคาร 7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันเดียวกันนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานในโอกาสการฉลองวันครบนี้ด้วย