คณะเทคโนโลยี ร่วมยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัย มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี

         คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และ และบุคลากรของคณะ ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ กับ รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 40 ปี ซึ่งในงานวันครบรอบนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะด้วย