ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) รอบภูมิภาค

 

         ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาและนักวิจัยได้ร่วมกัน จัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และนำงานวิจัยต่อยอดสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 20 ทีม จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ทีม Health care company จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จัดทำแผนธุรกิจจากงานวิจัย ‘โยเกิร์ตกาบา’ ผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์โพรไบโอติก สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกให้ผลิตสารกาบา ภายใต้การให้คำปรึกษา ของ ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร นำทีม Health care company มีทั้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 1) นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน 2) นางสาวศศิวรรณ ศิริขน 3) นางสาวรตินันท์ อินทร์มณี 4) นายจิรพนธ์ คันธโกวิท 5) Miss Kimroeun Vann