รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ ป.ตรี-เอก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ดังนี้

  1. Announcement 2
  2. IR-TE01 แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2
  3. IR-TE02 หนังสือรับรองความประพฤติ รอบ 2
  4. IR-TE03-1-2คำยินยอมของผู้ปกครอง_อาจารย์ที่ปรึกษา รอบ 2
  5. IR-TE04 Scope-of-Interest-Research รอบ 2