บัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Taguchi PhD Outstanding Thesis Award

             ดร. ชัชวินทร์ นวลศรี ได้รับรางวัล Taguchi PhD Outstanding Thesis Award จากการนำเสนอหัวข้อการวิจัยเรื่อง Two-stage Bioconversion Process of Sugarcane Juice to Hydrogen and Methane ในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ 30th Annual Meeting of Thai society of Biotechnology 2018 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานที่นำเสนอในงานประชุมนี้เป็นงานวิจัยของ ดร.ชัชวินทร์ ในระดับปริญญาเอกที่ได้ดำเนินการภายใต้การให้คำปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยผลงานนี้เกี่ยวข้องกับการสกัดไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำอ้อยโดยกระบวนการหมัก ซึ่งจะทำให้ได้พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป