บริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด (MOECO) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

 

        คณะผู้บริหารบริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด (MOECO) นำโดย Mr. Toshio Hashiguchi, Executive Officer General Manager of Bangkok Office และ Mr. Kiyoshi Yoshikawa, Deputy General Manager ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 35,500 บาท โดยนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปนิดา พารหาร, นายสุริยา วรรณวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพิชากร เขียวงามดี, นายทรัพย์สถิต ทาแก้ว และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปารวัณ สิงห์ทอง, นางสาวอตินุช ชาวเชียงยืน ทั้งนี้ บริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด ดำเนินกิจการด้านการขุดเจาะบ่อน้ำมันและแหล่งแก๊สธรรมชาติ รวมทั้งผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมพลังงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีธรณี ผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี และต้องการทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา โดยทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว ทางคณะเทคโนโลยี มข. จึงใคร่ขอขอบคุณบริษัท MOECO มา ณ ที่นี้