ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพฯ สังกัดคณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศใน กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วช.

       ห้องปฏิบัติการ “กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแสดงผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ณ การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Green Hotel & Resort จังหวัดขอนแก่น