นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา Biotechnology และ Advanced Biotechnology, Can Tho University เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับคณะเทคโนโลยี มข

 

            คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจำนวน 7 คน จาก Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561 โดยการนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ให้การต้อนรับนักศึกษากลุ่มและร่วมจัดกิจกรรมให้นักศึกษากลุ่มนี้ ได้เข้าเรียนในบางรายวิชาภายในหลักสูตรรวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา นอกจากนี้ ทางคณะยังได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมและทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะนี้ยังได้นำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ในช่วงวันสุดท้ายของโครงการ พร้อมทั้งเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของโครงการนี้ด้วย