นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับคณะเทคโนโลยี มข.

 

             คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ Dr. Novita Erma Kristanti และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจำนวน 8 คน จาก Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2561 โดยการนี้ทางหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นำโดย ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล ประธานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน และทางหลักสูตรฯได้ร่วมจัดโครงการให้นักศึกษากลุ่มนี้ ได้เข้าเรียนในบางรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เช่น Application of Computer in Industry และ Strategic Industrial Psychology เป็นต้น นอกจากนี้ ทางคณะยังได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมและทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และสวนสัตว์เขาสวนกวาง เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะนี้ยังได้นำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ