อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาคฤดูร้อน: Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health, and Tourism, Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย’

[:th]

 

             Faculty of Agro-Industrial Technology, Universitas Gadjah Mada อินโดนีเซีย ได้จัดโครงการ Summer Course: Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health, and Tourism ขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องอาหารท้องถิ่น และความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศอินโดนีเซีย ในการนี้ รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ Development of traditional fermented food in South East Asia ในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวจำนวน 4 คน คือ น.ส.จีรดา สมพร, นส. ศรัญญา ชัยเกตุ, นส.ขัตติยา จันทรรักษา และ นส.จุฑามาศ รถา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการนี้มีทั้งหมด 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และ เมียนมาร์ และทางคณะผู้จัดโครงการได้เชิญคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมจากประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยโครงการนี้ยังได้มีการจัดให้คณะผู้เข้าร่วมอบรมไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจากสถานที่สำคัญของประเทศอินโดยนีเซียอีกด้วย 

 

[:]