คณะเทคโนโลยีจัดงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

[:th]

           

 

             คณะเทคโนโลยีจัดงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากงานวิจัยของคณะ ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมชี้แจงกิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึ้นภายในงาน พร้อมแนะนำและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยทางคณะยังได้รับเกียรติจาก บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง) และบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง) ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์น้ำตาล และน้ำเชื่อม รวมทั้งกระบวนการผลิตของน้ำตาล บริษัท ฮอบเบียร์เฮ้าส์ จำกัด ได้จัดแสดงกระบวนการผลิตของเบียร์ และผลิตภัณฑ์เบียร์ไร้แอลกอฮอลล์ และยังมีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมหวานให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย

             ทั้งนี้ สาขาวิชาและหลักสูตรรวมทั้งอาจารย์ นักวิจัยได้นำเสนอผลงานในวินวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ด้วย โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์หิน และวิวัฒนาการของโลกในยุคต่างๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งกล้วย แหนมเห็ด และนิทรรศการด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดแสดง เทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้ำชีวภาพ การผลิตพลังงานทดแทน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้จัดแสดงเทคโนโลยีฮาโลแกรม และแขนกลประดิษฐ์ซึ่งควบคุมด้วยหลักการไฮดรอลิกส์ นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยของคณะได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ได้แก่ แผ่นน้ำตาลสำหรับพิมพ์หน้าเค้กรูปเหมือน จากงานวิจัยของรศ.วรนุช ศรีเจษฎารักษ์ หัวหน้าโครงการงานวิจัย และผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว ได้นำเสนอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมผสมข้าวเมล็ดฝ้ายพร้อมรับประทาน โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

 

 

[:]