คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

[:th]

             

 

                คณะเทคโนโลยี มข. ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องเฟื่องฟ้า โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว   คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมแนะนำคณะเทคโนโลยี ผู้บริหารคณะ รวมทั้งสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน และยังแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 186 คน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ขนิษฐา หมู่โสภิญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ขี้นกล่าวแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ แต่ละหลักสูตร และดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สำคัญของคณะเทคโนโลยี รวมทั้ง  กฏระเบียบและวินัยของนักศึกษาที่สำคัญ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาที่เรียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของทางสาขาวิชา และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาด้วย
               ในบ่ายของวันเดียวกันนี้ คณะเทคโนโลยี ยังได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นที่ ห้องสัมมนา 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว กล่าวต้อนรับ  นักศึกษาใหม่และแนะนำคณะพร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากนั้น ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เฟียล่า ได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับข้อบังคับ  และกฏระเบียบที่สำคัญสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและข้อควรทราบสำหรับนักศึกษานานาชาติ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่เข้าเรียนด้วย ทั้งนี้กิจกรรมการปฐมนิเทศนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะ รวมทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียน

 

[:]