คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

           คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยในงานนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยี ได้แก่จำนวนบุคลากร จำนวนนักศึกษาโดยรวม อัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการได้งานทำภายหลังจบการศึกษาหนึ่งปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงคือมีอัตราเฉลี่ยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในกิจกรรมนี้ ทางคณะยังได้เปิดโอกาสให้นายกสโมสรนักศึกษา ประธานและรองประธานกิจกรรมเชียร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้กล่าวแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่เน้นการรับน้องแบบสร้างสรรค์และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะ พร้อมได้ชี้แจงว่าผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมเชียร์ทุกครั้งได้อีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงสุดท้าย ทางผู้ปกครองยังมีโอกาสได้เข้าพบกับคณาจารย์และผู้บริหารของแต่ละสาขาวิชา เพื่อรับฟังการแนะนำการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาภายในสาขาวิชาด้วย