คณะเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx

              รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในโอกาสการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร TE06 ในการนี้ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานการประเมินตนเองของคณะให้กับทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, อาจารย์ ดร.วรัช ลาชโรจน์ และอาจารย์ ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ โดยทางคณะกรรมการยังได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและระบบกลไกการจัดการของคณะในทุกมิติ ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้กลไกการประกันคุณภาพเพื่อบริหารจัดการการดำเนินการของคณะให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ และได้เริ่มใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ซึ่งในส่วนของการนำเสนอภาพรวมจากการตรวจประเมิน ทางคณะกรรมการตรวจประเมินได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของคณะ และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะในอนาคตต่อไป