ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding

 

1.เครื่องวัดการกลืนแสง            จำนวน 1 ชุด

2.เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน    จำนวน 1 ชุด

3.ชุดศึกษาคุณสมบัติของของไหลใน     จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด เพิ่มเติม