สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ผ่านระบบออนไลน์

 

 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings โดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ผศ. ดร.ขนิษฐา เฟียล่า เป็นประธานเปิดโครงการและ ได้รับกียรติจาก ผศ. ดร.อนันต์ บุญปาน คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ Overview of AUN-QA Model and Concept และ AUN-QA Implementation ตลอดจนตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ