คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 คณะเทคโนโลยี มข. รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร  อาจารย์ ดร. นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย “โครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567” ของเทศบาลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการชุมชนที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในการนี้ รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร  อาจารย์ ดร. นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย “โครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567”  ณ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเนื้อหาของการบรรยายเกี่ยวข้องกับการทำงานในองค์กรอย่างไรให้มีความสุขและความก้าวหน้าและมีกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จัดในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา