งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมแนะแนวทางการจัดทำ มคอ.3 แบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ให้กับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30-12.00 น. นำโดย ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และ งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางการจัดทำ มคอ.3 แบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ให้กับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อให้ข้อมูลและการได้มาของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) เพื่อผู้บริหารหลักสูตรอาจารย์ประจำวิชาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สามารถอธิบายความจำเป็นของ CLOs ในบริบทของ OBE และ การสร้าง CLOs ตามแบบ Learning Taxonomy ที่ได้ Alignment กับ PLOs และ การออกแบบ Teaching and Learning Activities และ Student Assessment ที่สอดคล้องกับ CLOs