ขอเชิญอาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 (CLOs) ตามรูปแบบ AUN-QA วันที่ 31 พฤศภาคม 2567 เวลา 09.30 -12.00 น. 📌 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

 

ขอเชิญอาจารย์คณะเทคโนโลยีทุกท่าน

เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 (CLOs) ตามรูปแบบ AUN-QAวิทยากร : ผศ.นุศรา สุระโครต และ รศ.ดร. จันทิมา ภูงามเงินในวันที่ 31 พฤศภาคม 2567 เวลา 09.30 -12.00 น.

 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม