ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อตู้บ่มสำหรับเพราะเลี้ยงเซอส์สัตว์ภายใต้สภาวะที่มีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อตู้บ่มสำหรับเพราะเลี้ยงเซอส์สัตว์ภายใต้สภาวะที่มีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ >> ตู้บ่มสำหรับเพราะเลี้ยงเซอส์สัตว์ภายใต้สภาวะที่มีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์