งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษยน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567 โดยได้แบบออกเป็น 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย  1) สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 47 คน  2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จำนวน 45 คน  3)  สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 35 คน 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 35 คน และ 5) วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร จำนวน 60 คน