นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ เยือนคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical Skill Training) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Overseas Training Program”

               

                คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Engineering, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

          Ms.Riho Takahashi นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จาก Faculty of Engineering, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical skills training) ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ Biohythane Pilot Plant KKU ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 22 มกราคม พ.ศ. 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการทำวิจัยและการศึกษาเพื่อต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมนั้นยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Engineering, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

          นอกจากนี้ ในระหว่างการฝึกอบรมนั้น คณะนักศึกษาและผู้วิจัยในโครงการอบรมฯ ยังได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น และศึกษาวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระมหาธาตุแก่นนคร (วัดหนองแวง) เพื่อศึกษาแหล่งธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอีกด้วย สร้างความประทับใจแก่นักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ทำบุญ ณ วัดพระมหาธาตุแก่นนคร (วัดหนองแวง) จ.ขอนแก่น