คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงยินดีกับบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)
จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1.การถ่ายทอดกระบวนการผลิตเสื่อกกโดยใช้เครื่องทอเสื่อกกแบบต่อเนื่องกึ่งอัตโนมัติ โดย นายคมศักดิ์ หารไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2.การปรับปรุงและถ่ายทอดกระบวนการหมักสารกาแฟโดยการใช้ยีสต์เพื่อควบคุมคุณภาพด้านรสชาติและปริมาณคาเฟอีน โดย นางสาวกันติยา เพชรสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.การปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการย้อมสีคล้าโดยสกัดสีจากธรรมชาติ โดย นายอนรรฆณนท์ รักญาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยใช้แบคทีเรียโพรไบโอติก โดย รองศาสตราจารย์ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถดูรายละเอียดผลการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ได้ที่
***********
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4304 8048 ต่อ 119
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : FB KKU Science Park