ขอเชิญร่วมงาน TEKKU Open House 2023 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566

 

 

กิจกรรม TEKKU Open House คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566

พบกับการออกบูธ ของนักศึกษาของสาขาวิชาคณะเทคโนโลยี 4 สาขาวิชา   เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตึก TE06 ชั้น 5

 1. ห้อง Central Lab.
 2. ห้องเพาะเลี้ยงเซลพืช
 3. ห้องปฏิบัติการ HPLC
 4. ห้องปฏิบัติการ GC
 5. ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยไฮโดรเจน ชั้น 6

จำนวนนักศึกษาต่อห้อง 50 คน
เปิด 2 รอบ เช้าและบ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ตึก TE05

 1.  ห้องปฏิบัติการ Geophysics
 2.  ห้องปฏิบัติการ Mineral
 3.  ห้องปฏิบัติการ Remote Sensing
 4.  ห้องปฏิบัติการ Paleon

จำนวนนักศึกษาต่อห้อง 20 คน 
เปิด 1 รอบ  เช้า 9.00 น. เป็นต้นไป

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 1. ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตึก TE 04 ชั้น 1
 2. ห้องปฏิบัติการทางเคมีอาหาร ตึก TE 06 ชั้น 3
 3. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง ตึก TE 06 ชั้น 4
 4. ห้องปฏิบัติการทดลองคุณภาพอาหารประสาทสัมผัส ตึก TE 04 ชั้น 2

จำนวนนักศึกษาต่อห้อง 50 คน 
เปิด 1 รอบ  เช้า 9.00 น. เป็นต้นไป

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

 1. ห้องเฟื่องฟ้า ระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม  TE06 ชั้น 1

จำนวนนักศึกษาต่อห้อง 20 คน
เปิด 2 รอบ เช้าและบ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

 

 

 

ผังอาคารสถานที่ จัดแสดง