คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.วิมล สุขพลำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.วิมล สุขพลำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”