คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ในโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี, พร้อมด้วย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์, คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ, คุณศรีสวรรค์ ใจลึก หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป, คุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้ารับรางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบในส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ระยะที่ 2  คือ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร รางวัลในครั้งนี้  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 และต้องการตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริม ให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่มุ่งเสริมให้เกิดระบบจัดการความปลอดภัย ของห้องปฎิบัติการและสร้างเครื่องมือตลอดจนกำหนดมาตรการจูงใจ และบังคับให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย รวมถึงต้องการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินงานด้านอนามัยและควมปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ โดยตั้งแต่ปี 2559 -2566 คณะเทคโนโลยีมีห้องปฎิบัติการนำร่องเข้าร่วมยก ระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวนทั้งสิ้น 16 ห้องปฎิบัติการ

ผลงานเด่นจาการที่คณะเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการนี้ คือ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ คณะเทคโนโลยี ได้รับตราสัญญาลักษณ์ การรับรองความปลอดภัยห้องปฎิบัติการแบบยอมรับร่วมกัน (Peer Evaluation) และได้รับการจัดตั้งเป็นห้องปฎิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการของประเทศไทยประจำปี 2566 จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานและรางวัลที่ได้รับเกิดจากการที่ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ในห้องปฎิบัติการรวมถึงการกำจัดของเสียห้องปฎิบัติการ ที่ใช้สารเคมีการได้รับแนวทางดำเนินงานออกแบบ เอาใจใส่จากวิทยากรศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิงแวดล้อมและสารอัตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคโนโลยี ได้มี ดร.ศิริพร ลุนพรม อาจารประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลโครงการอย่างไกล้ชิด จนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริหารงานวิจัย RAD KKU