คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดเตรียมวิทยากรด้านสมาธิเพื่อดูแลการทำวิทิสาสมาธิ ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

 

            เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมสถานที่สำหรับ การอบรมวิทยากรหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน รุ่นที่ 8 (ออนไลน์) ให้กับจิตอาสาซึ่งเป็น อาจาริยสาที่สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 322 คน ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ตามความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยคณะอนุกรรมการสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนฯ และร่วมกับจิตอาสาซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลหลากหลายอาชีพจากสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในจังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพฯ

 

 

       การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาอาจาริยสาให้มีความรู้ในเนื้อหาด้านสมาธิตามแนวทางของสถาบัน พลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สำหรับการนำไปจัดอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนให้กับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 9 หัวข้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ รวมทั้งสามารถดูแลการทำสมาธิของเด็กนักเรียนในการปฏิบัติสมาธิแบบง่ายที่เรียกว่าวิทิสาสมาธิทุกวันที่โรงเรียน การทำสมาธิอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อสะสมพลังจิต เป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน และยกระดับการเรียนรู้ 

      โดยมีการฝึกปฎิบัติการอบรม แบบรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ และมีคณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินผลการปฎิบัติ โต้ตอบ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องเรียนห้อง SCL คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น