คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร. นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  ในชื่อโครงการ : การเตรียมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ประกอบด้วยนาโนซิลเวอร์ที่สังเคราะห์จากสารสกัดใบกัญชา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร. นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  ในชื่อโครงการ : การเตรียมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ประกอบด้วยนาโนซิลเวอร์ที่สังเคราะห์จากสกัดใบกัญชา