คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 
ในโอกาสได้รับการเห็นชอบเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566
 
มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

 

ติดต่อ สอบถาม