ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

      คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2566 ได้แก่ อ.ดร.สุทธิพงษ์ ทวีลาภ (ภายใต้โครงการวิจัย”ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา และอุทกธรณีเคมี ของชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนร่วม บริเวณบ้านหนองหลุบ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”) อ.ดร.ศิริพร ลุนพรม (ภายใต้โครงการวิจัย “การผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังด้วยกระบวนการย่อยให้เป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักที่อุณหภูมิสูงแบบกึ่งกะโดยการป้อนวัตถุดิบของแข็ง”) และ อ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน (ภายใต้โครงการวิจัย สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระของผักจากการวิเคราะห์ภาพกับผลของสารเคมีต่อการลดลงของ Escherichia coli และ Salmonella spp. บนผิวผักระหว่างกระบวนการล้าง”)

โหลดไฟล์ >> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น