กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องสัมมนา 2

 

 

โหลด >> กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565