คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา