คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับทอง ประจำปี 2564