มูลนิธิภักดี ธันวารชร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. มอบรางวัลส่งเสริมโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีธรณี ประจำปีการศึกษา 2564

     

 

        เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  มูลนิธิภักดี ธันวารชร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. นำโดยท่านอาจารย์วินิจ ยังมี รองประธานมูลนิธิภักดีฯ และอาจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นตัวแทนมอบรางวัลส่งเสริมโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีธรณี ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยรางวัลประกอบด้วย

  • โครงการพิเศษดีเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท
  • โครงการพิเศษดีเด่น  เงินรางวัล 3,000 บาท
  • โครงการพิเศษดีมาก  เงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

โดยโครงการพิเศษที่ได้รางวัลแสดงในตาราง

              นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. นายสมบัติ บงกชโอฬาร อีก 6 รางวัล รางวัลละ 500 บาท ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวอาทิรยา วรรณจันทร์, นายลานนา ใจการ, นางสาววิภาวรรณ ภารประดับ, นางสาวกรรณิการ์ มาทน, นางสาวเจษฎาภรณ์ ครองยุติ, และ นายภานุวัฒน์ มหาราช