ด้วย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดทำโครงการ “กำจัดของเสียห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีในหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งคณะเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นำโดยคุณศรีรัตน์ สุวรรณาคม ผู้ประสานงานจากศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ได้นำบริษัทกำจัดสารเคมีมารับสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ขอขอบพระคุณรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ และขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยน้องๆ นักศึกษา ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการคัดแยกประเภท รวบรวม ขนย้าย จนทำให้การกำจัดสารเคมีและของเสียอันตรายในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ติดต่อ สอบถาม