กำหนดการจัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

กำหนดจัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564  ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี

โดยจำกัดผู้เข้าร่วมงานจำนวนเพียง 20 คน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง COVID-19 ดังนั้นจึงจัดในรูปแบบในห้องประชุมและออนไลน์

ห้องรับรองสำหรับผู้ร่วมงาน

  1. ห้องสัมมนา 1
  2. ห้องสัมมนา 2

โดยถ่ายทอดผ่าน Zoom Meeting  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติเป็นประจำ         

Join Zoom Meeting
Zoom Link : https://kku.world/9-1mc

Meeting ID: 918 4121 1243
Passcode: hDT7TidO


กิจกรรมช่วงเช้า ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE06  

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.10 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้เกษียณ : ร่วมมุทิตา ณ ห้องเฟื่องฟ้า

สำหรับผู้ร่วมงาน : ร่วมชมกิจกรรมในห้องรับรอง
หรือผ่าน Zoom Link : https://kku.world/9-1mc และรอร่วมยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ 
09.10 – 09.20 นพิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
09.20 – 09.40 น.ชมวีดิทัศน์กิจกรรมและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ
 09.40 – 10.30 น.เชิญผู้เกษียณอายุราชการบนเวที เพื่อรับมอบของที่ระลึก(โล่)และรับฟังคำมุทิตาจิต
 10.30 – 11.00 น.คณบดีกล่าวคำมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
11.00 – 11.30 น. ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกและความผูกพันต่อการทำงานที่คณะเทคโนโลยี
11.30 – 12.00 น. เชิญแขกผู้มีเกียรติอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเฟื่องฟ้า
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (ชุดอาหารกล่อง) เสร็จสิ้นกิจกรรม